Yayınlar

Doktora Tezi:

“Türkiye’de Sağlık Reformu ve Hanehalkı Refahı Üzerindeki Etkileri”, T.C. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, 06.Mayıs.2014

Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

 1. Yereli, A. Burcin, Kobal, İsmail and Köktas, Altug Murat “Sağlık Piyasasında Düzenleyici ve Denetleyici Otorite: Türkiye Üzerine Bir Öneri”, Sosyal Güvenlik Dünyası, Sayı 69, Eylül-Ekim 2010.
 2. Yereli, A. Burcin, Kobal, İsmail and Köktas, Altug Murat “Türkiye’de Sağlık Piyasasının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Gereği”, Finans – Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl 47, Sayı: 549, Kasım 2010, s. 5-20.
 3. Kobal, İsmail ve Köktaş, Altuğ Murat “Sağlık Hizmetleri Piyasasında Belirsizlik ve Asimetrik Enformasyon”, Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, Yıl 16, say:87, Eylül 2013.
 4. Köktaş, Altuğ Murat ve Kobal, İsmail “Sağlık Reformu Kapsamında Talep Yanlı Maliyet Paylaşımı: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”, Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, Sayı:85, Mayıs-Haziran 2013.
 5. Yereli, Ahmet Burçin, Köktaş, Altuğ Murat ve Selçuk, Işıl Şirin, “Türkiye’de Katastrofik Sağlık Harcamalarını Etkileyen FaktörlerSosyoekonomi, Yıl: 2014, Sayı: 22, Temmuz-Kasım. http://dx.doi.org/10.17233/se.04288
 6. Köktaş, Altuğ Murat, Pirçekli, Koray, Atsan, Emre, “Türk Vergi Yönetiminde Sosyal Platformlar”, Uzman Bakış, Nisan 2015, s.31-39. 
 7. Selçuk, Işıl Şirin, Köktaş, Altuğ Murat and Yereli, Ahmet Burçin,Estimation of Residential Energy Demand in Turkey and Expenditure Groups: Evidence From 2012“, International Journal of Economics and Research – IJER, (2015)
 8. Yereli, Ahmet Burçin, Köktaş, Altuğ Murat, Selçuk, Işıl Şirin “Osmanlı İmparatorluğu’nda Ödeme Gücüne Göre Vergi Uygulamaları: 17. Yüzyıl İstanbul Kadı Sicilleri Üzerine Bir İnceleme” Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)
 9. Yereli, Ahmet Burçin, Köktaş, Altuğ Murat, Selçuk, Işıl Şirin, Sorgun Kazası XIX. Yüzyıl Temettüat Defterleri Üzerinden Gelir Dağılımı ve Göreli Yoksulluk Üzerine Bir İnceleme Sosyoekonomi, (2015) http://dx.doi.org/10.17233/se.01411
 10. Köktaş, Altuğ Murat, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Piyasa Düzenlemeleri: 1500-1700 İstanbul Kadı Sicillerinde Narh Uygulamaları” Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016). 
 11. Buyrukoğlu, Selçuk, Bozdağan, Doğan, Köktaş, Altuğ Murat, “Paternalist Devlet Anlayışının Bir Gereği Olarak Günah Vergileri: Türkiye Örneği”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016).
 12. Köktaş, Altuğ Murat, Gölçek, Ali Gökhan, “Endüstri Devrimi ve Osmanlı İmparatorluğu: Askeri Fabrikalaşma Örneği”, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016).

Kitaplar

 1. Köktaş, Altuğ Murat (2014) “Sağlık Ekonomisi”, 657 Yayınevi: Ankara.
 2. Köktaş, Altuğ Murat ve Buyrukoğlu, Selçuk (2016) “Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi”, (İkinci Baskı) Sonçağ: Ankara.
 3. Köktaş, Altuğ Murat (2016) “Asafname Maliye Ders Notları”, Dördüncü Baskı,  Yediiklim Yayınları: Ankara
 4. Köktaş, Altuğ Murat (2017) “Asafname Maliye Ders Notları”, Beşinci Baskı,  Yediiklim Yayınları: Ankara

Kitap Bölümleri

 1. Yereli, Ahmet Burçin, Selçuk, Işıl Şirin, Köktaş, Altuğ Murat, “Avrasya Ekonomik Birliği Elektrik Piyasası Entegrasyonu Kapsamında Kırgızistan’ın Enerji Tüketim Projeksiyonu” 2015, ISBN 978-9967-27-650-5.

 2. Köktaş, Altuğ Murat ve Atsan, Emre “Yerel Yönetimlerde Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Faaliyet Tabanlı Bütçeleme Sistemi”  (Yerel Yönetimlerde Yerel Kamu Politikası Yaklaşımları içinde), 2015, Çizgi: Konya.

Editörlük

 1. Yereli, Ahmet Burcin and Koktas, Altug Murat (2015) “1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society Proceedings Books”, Ankara: Sosyoekonomi (ISBN:978-605-9190-20-6)
 2. Yereli, Ahmet Burcin and Koktas, Altug Murat (2016) “2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society Proceedings Books”, Ankara: Sosyoekonomi (ISBN:978-605-9190-61-9)
 3. Yereli, Ahmet Burcin and Koktas, Altug Murat (2017) “3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society Proceedings Books”, Ankara: Sosyoekonomi (ISBN:978-605-82582-1-1)
 4. Yereli, Ahmet Burcin and Koktas, Altug Murat (2017) “4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society Proceedings Books”, Ankara: Sosyoekonomi (ISBN:978-605-82582-2-8 )
 5. John Taylor-Akila Weerapana (2017) “Mikroiktisat” Çeviri Editörleri: Apaydın, Şükrü ve Köktaş, Altuğ Murat, Palme Yayıncılık: Ankara

Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

 1. Bülbül, Duran-Başaran, A. Alparslan ve Köktaş, Altuğ Murat, “Kamu Mali Yönetiminde Orta Vadeli Mali Plan”, 2nd International Symposium, Public Finance: Recent Fiscal Problems in Transitional Economies, Kyrgyzstan-Manas University, Bişkek, Kyrgyzstan 21 October 2007.
 2. Köktaş, Altuğ Murat ve Doğan, Zeki, “Küresel Ekonomik Krizin Sosyal Harcamalar Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği”, Global Fiscal Crises: Economic Security and Model of Azerbaijan and Experiences of the World, Azerbaijan State Economics University, 21-22 December 2009.
 3. Köktaş, Altuğ Murat, “Küresel Mali Kriz ve Eğitim Harcamaları” Global Fiscal Crises: Economic Security and Model of Azerbaijan and Experiences of the World, Azerbaijan State Economics University, 21-22 December 2009.
 4. Köktaş, Altuğ Murat, Çağdaş Erkan Akyürek ve Şükrü, Anıl Toygar, “Türkiye’de Hanehalkı Sağlık Harcamaları Analizi”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İstanbul, 28-31 Ekim 2010.
 5. Yereli, A. Burcin, Kobal, İsmail ve Köktaş, Altuğ Murat “Türkiye’de Sağlık Harcamalarını Artıran Faktörler”, Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İstanbul, 28-31 Ekim 2010.
 6. Köktaş, Altuğ Murat ve Doğan, Zeki “Küresel Ekonomik Kriz Sonrası OECD Ülkelerinde Sağlık Harcamalarının Gelişimi” 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 30-31 May 2011, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 7. Yereli, A. Burçin, Kobal, İsmail ve Köktaş, Altuğ Murat “Türkiye’de Kamusal Sağlık Harcamalarının ve Birim Hasta Maliyetlerinin Bölgesel Dağılımı Üzerine Bir Değerlendirme” 26. Türkiye Maliye Sempozyumu, 02-05 Mayıs 2011.
 8. Apaydın, Şükrü, Konur, Murat ve Köktaş, Altuğ Murat “Sermaye Hareketlerinin Etkileri: Türkiye Örneği” 3. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, 30-31 May 2011, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
 9. Yereli, A. Burcin, Koktas, Altug Murat “Household Health Expenditure: A Case of Turkey”, EBES 2011 Conference, Abstract Book, EBES – Eurasia Business and Economics Society & University of Zagreb, Zagreb, Croatia, October 13-15, 2011, p. 84.
 10. Yereli, A. Burcin, Koktas, Altug Murat “Health Care Financing Reform: The Case in Turkey” XIII HSE April International Academic Conference on Economic and Social Development, April 03-05, 2012, Moscow, Russia.
 11. Bahce, Serdal, Abukan, Deniz and Koktas, Altug Murat “The Increasing Disparities in Global Economy” EBES 2012 Warsaw Conference, November, 01-03, 2012, Warsaw, Poland.
 12. Bahce, Serdal, Koktas, Altug Murat ve Abukan, Deniz “Sağlık Hizmetleri Reformu ve Hane Halkı Refahı: Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm Programı”, EECON 2013, International Conference on Eurasian Economies, 17-18 September 2013 – St. Petersburg, Russia.
 13. Selcuk, Işıl Şirin ve Köktaş, Altuğ Murat, “Health Reform and Catastrophic Health Expenditure in Turkey”, LUPCON Finance and Economics Conference 2014, 13-15 August, 2014, Munchen, Germany
 14. Bahçe, Serdal, Köktaş, Altuğ Murat, Selcuk, Işıl Şirin and Akın, Cem, “Health Reform and Poverty in Turkey”, EconWorld 2014, 3-5 September 2014, Prague, Czech Republic.
 15. Selçuk, Işıl Şirin, Köktaş, Altuğ Murat and Yereli, Ahmet Burçin,Estimation of Residential Energy Demand in Turkey and Expenditure Groups: Evidence From 2012“, 7-8 November 2014, Izmır, Turkey.
 16. Yereli, Ahmet Burçin, Selçuk, Işıl Şirin ve Köktaş, Altuğ Murat Avrasya Ekonomik Birliği Elektrik Piyasası Entegrasyonu Kapsamında Kırgızistan’ın Enerji Tüketim Projeksiyonu” Avrasya Sosyal Bilimler Forumu15-16 September 2014, Almaata-Kazakistan.
 17. Köktaş, Altuğ Murat, “Taxation Mentality in Ottoman Empire in Light of Jurisdictions: A Review on Kadi Records” 1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 29-30 October  2015, Munich, Germany.
 18. Köktaş, Altuğ Murat, Gölçek, Ali Gökhan,, “İbn-i Haldun ve Kamu Maliyesi” III. Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 25-27 Mayıs 2016, Bakü-Azerbaycan.
 19. Yereli, A. Burçin, Koktas, Altug Murat,  “Türkiye’de Kayıtdışı İstihdamın Sosyo-Ekonomik Özellikleri” International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS 2016), 24-26 August 2016, Istanbul-Turkey.
 20. Köktaş, Altuğ Murat, Gölçek, Ali Gökhan, “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Vergi Algısı” 1. Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar, 28-30 Eylül 2016, Bakü-Azerbaycan.
 21. Koktas, Altug Murat, Yereli, A. Burçin “Gelir Vergisi Tarifelerinde Asgari Yaşam Düzeyi: Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkeleri Karşılaştırması” 28-30 Eylül 2016, Bakü-Azerbaycan.
 22. Gölçek, Ali Gökhan, Köktaş, Altuğ Murat, Selçuk, Işıl Şirin , “The Impact of Industrial Revolution on Ottoman Empire: A Case Study of Military Factory”  2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 28-29 October  2016, Amsterdam-The Netherlands.
 23. Koktas, Altug Murat, Yereli, A. Burcin, “Tithe” in the Ottoman Empire: A Religious or Civil Tax?”  2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 28-29 October  2016, Amsterdam-The Netherlands.
 24. Yereli, Ahmet Burçin, Köktaş, Altuğ Murat, Gölçek, Ali Gökhan and Göde, Bilal, “Interest Implementations in Kadi Registries on Ottoman: A Review with Sample Decisions” IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu,  26-28 April 2017, Niğde-Turkey.
 25. Gölçek, Ali Gökhan and Köktaş, Altuğ Murat  “Economic and Legal Aspects of Tradesman
  Concept from the Ottoman to Republic Turkey”, IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu,  26-28 April 2017, Niğde-Turkey.
 26.  Köktaş, Altuğ Murat, Selçuk, Işıl Şirin, and Yereli, Ahmet Burçin, “Land and Financial Administration in the Ottoman Empire According to the Law Book of Buda (Budapest)”, 3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 28-29 April 2017, Ankara-Turkey.
 27. Gölçek, Ali Gökhan, Köktaş, Altuğ Murat and Yereli, Ahmet Burçin, “Conflict of Natural Law with Positive Law: Example of the Wealth Tax” 3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 28-29 April 2017, Ankara-Turkey.
 28. Alp, Murat, Köktaş, Altuğ Murat and Gölçek, Ali Gökhan “Effectiveness of Education Expenditures in the Context of the Pisa Survey: A Review with Examples from Selected Countries” 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 27-28 October 2017, Vienna-Austria.
 29. Gölçek, Ali Gökhan, Atsan, Emre and Köktaş, Altuğ Murat, “Impact of Taxes on Architectural Structures: A Historical Analysis” 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 27-28 October 2017, Vienna-Austria.
 30.  Köktaş, Altuğ Murat, Gölçek, Ali Gökhan, Selçuk, Işıl Şirin, and Yereli, Ahmet Burçin, “Traces of English Poor Laws in Sherlock Holmes Novels: A Socioeconomic Review” 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 27-28 October 2017, Vienna-Austria.
 31. Yereli, Ahmet Burçin, Köktaş, Altuğ Murat and Gölçek, Ali Gökhan “Anatomy of a State’s Public Finance from the Perspective of Ahmed Cevdet Pasha” ICPESS 2017, 9-11 November 2017, Ankara-Turkey.
 32. Köktaş, Altuğ Murat and Gölçek, Ali Gökhan ” The Finance of a War in the Ottoman Empire: A Review on 1711 Pruth War Public Expenditures” ICPESS 2017, 9-11 November 2017, Ankara-Turkey. 

 

 

 

 

Powered by AbaciPark | Designed by: Fatih ABACI